Successfully Enrolled in Advanced UTS - Vinayak Pawar

You are successfully enrolled in Advanced UTS Course

Payment Confirmation ई-मेल तुम्ही दिलेल्या ई-मेल आयडी वर आलेला असेलच. Inbox मध्ये ई-मेल दिसत नसल्यास Spam किंवा Promotion folder चेक करा.